دبیرستان نمونه ابوئی نژاد

سخرانی مدیر آموزشگاه در صبحگاه